Regulamin Imprezy Genshin Meet: When Sakura Blooms


Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
………………………………………………………………………
(imie i nazwisko dziecka)
w imprezie “Genshin Meet: When Sakura Blooms” odbywającej się w dniu 27.04.2024
w Krakowie przy ulicy Senatorskiej 35.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za dziecko podczas czasu trwania imprezy.
Oświadczam o braku przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w imprezie.
…………………………
(podpis opiekuna prawnego)
……………………………
(telefon kontaktowy)