Regulamin Imprezy Genshin Meet: Windblume

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
………………………………………………………………………
(imie i nazwisko dziecka)
w imprezie “Genshin Meet:Windblume” odbywającej się w dniu 06.05.2022 w Krakowie przy ulicy Focha 39.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za dziecko podczas czasu trwania imprezy.
Oświadczam o braku przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w imprezie.
…………………………
(podpis opiekuna prawnego)
……………………………
(telefon kontaktowy)